گزارش ویدیویی از آکسیون اعتراضی روز ۱۸ فوریه

 گزارش ویدیویی از آکسیون اعتراضی روز ۱۸ فوریه در میدان برنس پارکن شهر گوتنبرگ. به دعوت« کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران – گوتنبرگ » این هفته شنبه ۱۸ فوریه بار دیگر در میدان برنس پارکن جمع شدیم . ما بار دیگر به دفاع از جنبش ؛زن-زندگی-ازادی؛ بر امدیم تا از ارزشهای مبارزه مردمان ما به دفاع بر خیریم .

https://www.youtube.com/watch?v=tZvzhNNe4X4

دیدگاهتان را بنویسید