فاصله بین الله اکبر و الله اصغر! دیدن این ویدئو را به تمام سننین پیشنهاد میکنم من الله توفیق

یک انسان خر اینجوری به گوه خوردن میوفته

دیدگاهتان را بنویسید