گفتگوبا فعالین انجمن پناهندگان ایرانی-گوتنبرگ

 

روز دوشنبه بیستم ششم ماه یونی ۲۰۲۳ : گفتگو با فعالین انجمن پناهندگان ایرانی-گوتنبرگ، خانم نسیم محمدی، ستاره ملکی، توفیق محمدی و رحمان حاجی مقصودی در رابطه با نامه سرگشاده و وضعیت پناهجویان در کشور سوئد. که توجه شما شنوندگان عزیز را به بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

دیدگاهتان را بنویسید