جان یک انسان برابر باارزش جان همه انسان ها است

« جان یک انسان برابر باارزش جان همه انسان ها است.»اعدام از بیشرمانه ترین و غیرانسانی ترین مجازات ها در طول تاریخ بوده است ،مجازاتی که سیاست مداران و قدرت مندان حاکم برای سلب  مسئولیت خود در قبال آنچه که “جرم”نامیده میشود انجام میدهند.طبقات حاکم در سیر تاریخی خود سلب حیات انسانها و باز تولید … ادامه