فرا خوان علیه اعدام های اخیر

فراخوان

علیه اعدام، زندان، شکنجه، کشتار، زن کشی ، بچه کشی و علیه کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی و در حمایت از جنبش انقلابی، زن، زندگی، ازادی در ایران
دوبار و بار دیگر جانیان حاکم بر ایران طناب‌ها دار را بر گردن عزیزان ما آویختند. جدا از محسن شکاری و مجید رضا رهنورد اینبار سید محمد حسینی و محمد مهدی کریمی را این جانیان قرون وسطایی اعدام کردند تا جنبش اجتماعی طبقه ما را بار دیگر با ارعاب و سرکوب خویش به عقب برآنند. زهی خیال باطل. 
ایرانیان آزادیخواه شهر یتوبوری!
تنها با حضور شرکت شما انسانهای زحمتکش و آزادیخواه مردم سراسر ایران است که با ایستادگی و پای فشردن به آرمان های خود است که می‌توان این رژیم تا بن مسلح است را بزیر کشد و هوای تازه ای را در جامعه بدمد.
بدین منظور ما شنبه در یتوبوری سوئد آکسیونی ایستاده برگذار خواهیم نمود و با یک نه به وسعت ایران یک صدا فریاد خواهیم زد تا نه بزرگ به این زدیم ضد بشری بدهیم.
مقدم شما را گرامي می‌داریم
زمان : شنبه 14 ژانویه ساعت : l4: 00
مکان: برنز پارکن 
کانون همبستگی از مبارزات انقلابی ایران ( گوتنبرگ ) سوئد
…………..

دیدگاهتان را بنویسید