جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواهان تسریع در صدور و اجرای حکم «اعدام» معترضان شد

http://rezabehpouri.blogspot.com/2022/12/blog-post_24.html30a30an.wordpress.com نابود باد حکومت دیکتاتوری اسلامی حاکم بر. .ایران  Reza behpouri  رضا بهپوری