مردم صدای شاکر طنز پرداز آبادانی هستند. باید وضع او هرچه سریعتر روشن شده و آزاد شود.

شاكر بورى را اطلاعات سپاه خوزستان و قرارگاه امنیتی ابوالفضل بازداشت کرد. مسئولیت جان و سلامتی شاکر تمام و کمال بر عهده این دستگاه است و آنها باید پاسخگوی وضعیتش باشند. مردم صدای شاکر طنز پرداز آبادانی هستند. باید وضع او هرچه سریعتر روشن شده و آزاد شود. پس از تهيه و پخش اين كليپ … ادامه